Terms and conditions

Algemene voorwaarden 402
 
Definities:
402: 402 Automotive.com
Klant: de persoon die een of meerdere tickets koopt bij 402.
Entreegelden: prijs van tickets exclusief bankkosten. 402 hanteert geen reserveringskosten, tenzij anders aangegeven.
Evenement: de publieke gebeurtenis op het gebied van auto’s en motoren.
Locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt.
Organisator: de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.
Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen de organisator en de klant tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een evenement.
Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement.
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die betrekking hebben op alle evenementen die georganiseerd worden door 402.
 
Artikelen:
1. Bij het kopen van een entreeticket brengt 402 naast de entreegelden voor het evenement, additionele kosten in rekening. Deze kosten staan vermeld in het betaalscherm.
2. De betaling van de entreegelden en overige kosten worden betaald aan 402 via een administratieve afhandeling met Event Online, een ticket provider.
3. De betaling kan op de verschillende manieren gedaan worden, zoals iDeal, Visa, Mastercard e.d.
4. Wanneer betaling ontvangen is, is de overeenkomst definitief en kan niet meer geannuleerd worden, tenzij anders wordt afgesproken.
5. Tickets worden, na ontvangst van betaling, direct per mail verstuurd. Het kan enige tijd duren voordat ticket in de mailbox terechtkomt.
6. 402 is niet aansprakelijk voor tickets die niet via het officiële verkoopkanaal zijn gekocht.
7. In geval van annulering van het evenement, zal klant de betaalde entreegelden terugbetaald krijgen, onder aftrek van de bankkosten en met uitsluiting van annulering door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreurdreiging, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, pandemie, epidemie of epidemie achtige omstandigheden, overstroming en extreme weersomstandigheden, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van 402 verlangd kan worden. 
8. In geval van verplaatsing van het evenement zullen de aangeschafte tickets geldig blijven voor de nieuwe datum van het evenement.
9. 402 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden in de ticketshop van het evenement, georganiseerd door 402, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden afgewikkeld door 402 en waarbij een derde - bijvoorbeeld de kassa bij een locatie - al dan niet rechtstreeks betrokken is. 402 kan toegang weigeren voor personen die hun ticket op deze manier hebben verkregen.
10. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.
 
Klachtenprocedure
402 Automotive streeft naar een hoge kwaliteit en goede dienstverlening. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een evenement van 402 Automotive en/of haar medewerkers. Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er fouten zijn gemaakt, dan vernemen wij dat graag van u door contact op te nemen.
 
Indienen van een klacht
Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen dient u ons, indien mogelijk, van de volgende gegevens voorzien:
-  uw naam, adres en telefoongegevens;
-  een heldere omschrijving van uw klacht;
-  datum, locatie en evenement waar de klacht plaatsvond;
-  eventueel het tijdstip waarop de klacht ontstond;
-  indien van toepassing de naam van de medewerker waarover u klaagt.
Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden wij u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.
 
Klachttermijn
Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dan verzoeken wij u vriendelijk om maximaal 7 dagen na plaatsvinden van het evenement een klacht in te dienen. Binnen dit termijn hebben beide partijen de details en beleving nog paraat.
Na deze termijn behoudt 402 zich voor om de klacht niet in behandeling te nemen.
 
Afhandeling van uw klacht of verzoek
Na ontvangst nemen wij uw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:
- hoe en wanneer 402 Automotive uw klacht gaat onderzoeken;
- op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een inhoudelijk antwoord kunt verwachten.
 
402 Automotive zal zich inspannen om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen en uw ongenoegen weg te nemen. Wij streven naar een hersteld vertrouwen in 402 Automotive en onze medewerkers.

Contact gegevens 402
Gors 11 
4741TA Hoeven
Telefoon NL: (+31) 088 0402402
BTW: NL810821631B01
KVK: 20080087
FOLLOW US:
Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER